Ako postupovať, ak ste ZAMESTNANEC
1.
Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
2.
Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
3.
Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

TLAČIVÁ:
1. Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

2Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Upozornenie: Povinnou prílohou „VYHLÁSENIA“ je POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Ako postupovať v prípade, ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1.
 Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky pre poukázanie 2% dane z príjmu
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako postupovať v prípade PRÁVNICKEJ OSOBY:
1.Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako darovať 3 % Z DANE
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke Finančnej správy SR.

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v náš prospech. Uveďte naše údaje: 

Srdce Šidlovca , občianske združenie, IČO: 42339383, Hlavná 81, 080 01 Prešov 

2. Daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2% v náš prospech.

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb – typ A.

Daňové priznanie fyzických osôb – typ B

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  VZOR (vysielajúca organizácia).

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  VZOR (prijímajúca organizácia). 

Právnické osoby:

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV –  sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v náš prospech. Uveďte naše údaje: 

Srdce Šidlovca , občianske združenie, IČO: 42339383, Hlavná 81, 080 01 Prešov 

2. Daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2% v náš prospech.

Tlačivá:

Daňové priznanie právnických osôb